Tollstadlager
KURSER  I NATURSKÖNA TOLLSTAD

Anmälan: Till Mariette Norling på tel. 0142-20502, 070 26 75 666.

Välkomna

 

 Program för sommaren

Boka in så snart som möjligt, så du säkert får komma i den grupp du önskar. Endast för dig med egen häst. Vi delar in i smågrupper, så utbytet blir så stort som möjligt. Den praktiska undervisningen sker två gånger om dagen i form av lektionsridning, terrängridning, hovvård, utfodring, stallvård mm. I lägerkursen ingår dessutom teoretisk undervisning och mental träning, tagning av  fälttävlanskort.

Dagridläger:

Övernattning:

 

 

Priser

   
   
   
   
   
   
   

Av kursavgiften är  anmälningsavgift, vilket insättes på pg nr 483 62 95-8 resterande betalas via pg senast en vecka innan kursstart. Platsen är "bokad och klar" när anmälningsavgiften är insatt.

Villkor

Försäkringar:
 

All uppstallning och kursdeltagande sker på egen risk. Se över Din olycksfallsförsäkring. Vi har ansvarsförsäkring. Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad!Betalning:

Samtidigt med denna anmälan skickas gällande anmälningsavgift i enlighet med prospektet. Resterande del av lägeravgiften förbinder jag mig att erlägga senast en vecka före lägerstart.

Avbeställning företagen av elev/målsman:
 1. Vid eventuell avbeställning 3 månader före lägerstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.

   
 2. Avbeställes lägervistelse senare än ovan angivits men mer än 6 veckor före lägerstart, är föranmälningsavgiften förverkad.
  Sker avbeställningen senare, förbinder jag mej att senast 14 dagar efter första lägerdagen enligt ovan, erlägga hälften av resterande lägeravgift.

   
 3. Vid återbud mot läkarintyg (eller veterinärintyg på ovan anmälda häst) som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:

   
  • sker återbud mellan 3 månader och 6 veckor före kursstart återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
  • sker återbud senare debiteras ingen del av resterande lägeravgift


   
 4. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet etc varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elevs/målsmans underskrift, till lägerarrangören.
Avbruten lägervistelse mm
 
 1. Avbryter elev påbörjad kurs pga sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej kan hållas ansvarig för - återbetalas resterande kost & logi

   
 2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan lägerarrangör och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
   
  • försöka lösa tvisten omgående under det pågående lägret
  • direkt vända sig till Allmäna Reklamationsnämnden - ARN
Arrangörens inställande av läger:

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åtaganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår av avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.